ERIKO SEINO´╝ĆWriter
close
Watch

"Seino-Eriko-no-kimono-no-tanoshimi-obi-asobi"
Watch

"Ofukushokan cameo-no-pierce-to-sakuraebi"
Watch

"Kimono-netsu"
close
News
[Book] "Orinifurete" BUNKA PUBLISHING BUREAU
[Produce] "Kimono-ni-takushite my favorite" written by Yoshie Inaba, Shueisha Intertnational
[Book] "Higuchi-kanako-no-iimono-wo, sukoshi. sono3" Shueisha
[Book] "Ofukushokan cameo-no-pierce-to-sakuraebi" Shueisha
[Book] "Seino-Eriko-no-kimono-no-tanoshimi-obi-asobi"

"Orinifurete"

"Kimono-ni-takushite my favorite"
close
Works
[Produce]
2014 "Kimono-ni-takushite my favorite" written by Yoshie Inaba, Shueisha Intertnational
[Book]
  "Kanako Higuchi's Kimono-mawari" Shueisha
  "Kimono-netsu" Shueisha
  "Kanako Higuchi's Monomonogatari" Shueisha
  "Koinu-no-kai-ga-yatte-kite" Gentosha
2009 "Higuchi-kanako-no-iimono-wo, sukoshi" Shueisha
2011 "Higuchi-kanako-no-iimono-wo, sukoshi. sono2" Shueisha
2012 "Seino-Eriko-no-kimono-no-tanoshimi-obi-asobi" Shueisha
2012 "Ofukushokan cameo-no-pierce-to-sakuraebi" Shueisha
2014 "Higuchi-kanako-no-iimono-wo, sukoshi. sono3" Shueisha
2015 "Orinifurete" BUNKA PUBLISHING BUREAU
[Writing]
2009 "Seino-Eriko-no-kimono-zuiso" (BUNKA PUBLISHING BUREAU Magazine "Mrs.") 
2011 "Seino-Eriko-no-kimono-saijiki" (BUNKA PUBLISHING BUREAU Magazine "Mrs.")